หลักสูตร


เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าผักชี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
วิสัยทัศน์
        โรงเรียนบ้านท่าผักชี   มุ่งมั่นให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ส่งเสริมความรู้  ทักษะด้าน
การอ่าน   การคิดคำนวณ  มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและใช้เทคโนโลยี  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง   ตลอดทั้งมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม  ดำรงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยและอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
        1.  ส่งเสริมให้นักเรียน  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และนำหลักธรรมทางศาสนา  
มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
        2. ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ตามหลักสูตรและอ่านเขียนคล่องตามศักยภาพของผู้เรียน
        3.  ส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพร่างกาย  จิตใจแข็งแรง
        4.  ส่งเสริมให้นักเรียน สามารถศึกษาค้นคว้ามีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ
        5.  ส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะในการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
        6.  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

เป้าหมาย
        1.  นักเรียน จำนวน  124 คน   ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และนำหลักธรรมทางศาสนา  มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
        2.  ผู้เรียน จำนวน 105   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ตามหลักสูตรและอ่านเขียนคล่องตามศักยภาพของผู้เรียน
        3.  นักเรียน  จำนวน  124 คน   มีสุขภาพร่างกาย  จิตใจแข็งแรง
        4.  นักเรียน จำนวน  85 คน  สามารถศึกษาค้นคว้ามีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ
        5.  นักเรียน จำนวน  124 คน   มีทักษะในการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
        6.  นักเรียนทุกคนจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์
นโยบาย                
        1.  จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
        2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์
        3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความ 
ต้องการของท้องถิ่นในระบบสหกรณ์
        4.  จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆอย่างหลากหลาย
        5.  ส่งเสริมด้านกีฬา  สุขภาพ  พลานามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์
        6.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทยและสางแวดล้อม
        7.  ส่งเสริมผลิตผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
        8.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
       9.   ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ  ศาสนา  และมหากษัตริย์